Καταστατικό


Επιστημονική εταιρεία, με την επωνυμία “ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  και με διακριτικό τίτλο  “EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ”.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  21 Νοεμβρίου 2013, οι υπογράφοντες το παρόν

 1. Βαφειάδης Αναστάσιος του Παναγιώτη,
 2. Γενιτζές Αναγνώστης  του  Χρήστου
 3. Γιαγκούλης Νικόλαος του  Δημητρίου
 4. Σιάνου – Χατζηκαμάρη Παναγιώτα του Σαράντη

Συνιστούν μεταξύ τους με το παρόν, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  κατ΄άρθρο 741 Αστικού Κώδικα. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποτελούν τους εταίρους της εταιρείας.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΕΤΑΙ  επιστημονική εταιρεία, με την επωνυμία “ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  και με διακριτικό τίτλο  “EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ”. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

 Αρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

 ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού  Κ.Βάρναλη 7, 565 32, Θεσσαλονίκη, Ισόγειο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ιδρυθεί  παράρτημα της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

 Αρθρο 3ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στην περιουσία της εταιρείας ή και στις τοτηερ υχόν συνεισφορές.

 Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι η λειτουργία, τεχνική στήριξη, διάδοση και επέκταση σε άλλες μορφές επικοινωνιακών μέσων, του διαδικτυακού ραδιοφώνου με την επωνυμία “EUROPEAN SCHOOL RADIO, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”. Βασικός στόχος είναι η ελεύθερη έκφραση και προβολή των ιδεών, των προβληματισμών, των παραγόμενων από τη σχολική κοινότητα πολιτιστικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή κοινότητα. Επίσης είναι, η ενσωμάτωση και η συνεισφορά στην πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη της χώρας, της Ευρωπαϊκής ιδέας, η προώθηση της διαπολιτισμικότητας, καθώς και η εκπλήρωση των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Επιμέρους στόχοι της εταιρείας αποτελούν

 Η δημιουργία προγράμματος και η μετάδοσή του, για την επίτευξη στόχων που αφορούν το σχολείο, τους μαθητές και το παραγόμενο προϊόν (εκπομπές):

Ως προς το σχολείο

Δικτύωση Σχολείου – Κοινωνίας.

Δικτύωση Σχολείων.

Προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον.

Η ενσωμάτωση της δημιουργίας  οπτικοακουστικού υλικού και η χρήση του μέσου στην εκπαιδευτική – σχολική διαδικασία (αναλυτικά προγράμματα).

Ως προς τους μαθητές

Να αναπτύξουν συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους άλλους

Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται.

Η αλλαγή της νοοτροπίας και την σκέψης του των μαθητών/μαθητριών ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με έναν δημιουργικό τρόπο.

Η προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων και η εξασφάλισή τους.

Ως προς το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών

Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση με πληθώρα εκπομπών και ραδιοφωνικών παραγωγών.

Η πλουραλιστική, αντικειμενική με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης.

Η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική  αποστολή των μέσων επικοινωνίας

Η ευαισθητοποίηση των ακροατών για ζητήματα που άπτονται της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, τόσο ειδικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος

Η προβολή και διάχυση δραστηριοτήτων σχολικών ή μαθητικών και η κοινοποίηση ερευνητικών εργασιών (project) με ενδιαφέρουσα  για τους μαθητές – παραγωγούς θεματολογία. Σχολικά,  μαθητικά νέα και νέα της εκπαίδευσης (π.χ. ανακοινώσεις και βραβεύσεις μαθητών σε διαγωνισμούς, συμμετοχή σχολείων σε μαθητικά συνέδρια κ.λπ., καινοτόμες δράσεις)

Βασικός στόχος είναι να προωθηθεί ο πολιτισμός,  οι τέχνες και τα γράμματα, η δημοσιογραφία, η απόκτηση βαθύτερων γνώσεων για τη μουσική, τον ορισμό της έννοιας “ποιοτική“ μουσική και η εντρύφηση σε αυτή, η ενασχόληση με θεατρικά έργα, τη λογοτεχνία και την ποίηση, την ενασχόληση γύρω από επιστημονικά, περιβαλλοντικά θέματα και ειδήσεις, την εντρύφηση σε άλλους πολιτισμούς, κουλτούρες, γλώσσες, τρόπο ζωής και άλλα.

Άρθρο 5ο

ΜΕΣΑ

ΜΕΣΑ για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, είναι τα ακόλουθα:

Η συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα στην  Ελλάδα, στην Ευρώπη  και σε όλον τον κόσμο, καθώς και η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικές εταιρίες, Μουσεία και κάθε είδους Πολιτιστικά Κέντρα καθώς και με αντίστοιχα ΝΠΙΔ του εσωτερικού και του εξωτερικού και ειδικά με το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ).

 • Να αναλαμβάνει, εκπονεί συμμετέχει και εκτελεί μόνη ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα, δράσεις και προγράμματα που θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Να αναπτύσσει κάθε είδους ενημερωτική, επιμορφωτική και ψυχαγωγική δραστηριότητα, να οργανώνει συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, workshops, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και να συμμετέχει σε αντίστοιχες δραστηριότητες  που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Να καλύπτει ραδιοφωνικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις , γεγονότα και δράσεις που αφορούν τους μαθητές και εν γένει την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ραδιόφωνο που απευθύνονται σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν είτε ομαδικά είτε ατομικά στο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα με ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο.
 • Να επικοινωνεί, συνεργάζεται, συμμετέχει και εντάσσεται σε ανάλογους κοινωνικούς και άλλους φορείς της  χώρας ή άλλων χωρών καθώς και με διεθνείς καθ’ ύλη αρμόδιες οργανώσεις.
 • Να συγκροτεί ομάδες εργασίας καθώς και να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς για την επίτευξη των επί μέρους στόχων της.
 • Να συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α  και Β βαθμού, καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών και άλλων εταιριών για τους ίδιους σκοπούς.
 • Να επιδιώκει τη δυνατόν επιβράβευση και υποβοήθηση των μαθητών για τη μη κερδοσκοπική προσφορά τους στους στόχους της εταιρείας καθώς και τη λήψη μέτρων προστασίας έναντι  οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που θα προσεταιριστεί την δραστηριότητα της εταιρείας και ιδιαίτερα των μαθητών δημιουργών του έργου της.
 • Να δημιουργήσει Κανονισμό Λειτουργίας για την εύρυθμη  λειτουργία του μέσου.


Αρθρο 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής. Μετά την πάροδο της εικοσαετίας, εάν δεν υπάρξει ρητή απόφαση για τη λύση της εταιρείας αυτής, αυτή θα παραταθεί σιωπηρώς και θα καταστεί αορίστου χρόνου.

 Άρθρο 7

 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Ι. Η περιουσία της εταιρείας θα αποτελείται από τις συνδρομές των εταίρων της, από δωρεές τρίτων ή των εταίρων της, κληρονομιές, κληροδοσίες, έσοδα από την εκπόνηση μελετών  σχετικών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο, επιχορηγήσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα, από την πώληση εκδόσεων, έντυπων ή ψηφιακών, έσοδα από ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες, δημοσιεύσεις, ή επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικές με τους σκοπούς της εταιρείας και κάθε άλλο σύμφωνο με το ΙΙ. Η εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, δεν μοιράζει έσοδα ή κέρδη στους εταίρους, όλα δε τα έσοδα της διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και για τα λειτουργικά της έξοδα.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ

Τα  μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά,  έκτακτα και επίτιμα.

 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ είναι α. Τα ιδρυτικά μέλη καθώς και κάθε πρόσωπο που  διαθέτει  τεχνογνωσία και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση ή ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων και  ενστερνίζονται τους σκοπούς και επιμέρους στόχους της εταιρείας. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, νόμιμα εκπροσωπούμενα με παρόμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.
 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ Η ιδιότητα του μη τακτικού-έκτακτου  μέλους αποκτάται με την γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών της εταιρείας εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του ΔΣ. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους από μη τακτικό μέλος αποκτάται μετά την υποβολή σχετικής αίτησής του και έγκριση αποδοχής της με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα της εταιρίας. Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από την ΓΣ μετά από πρόταση του 1/5 των μελών της και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της ΓΣ.
 1. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της εταιρείας.

Αρθρο7

ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ., εφόσον το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου α. του άρθρου 6 και εφόσον έχει καταβάλει την εισφορά του, το ύψος της οποίας θα αποφασίζεται κατ΄ έτος από το Δ.Σ. της εταιρείας. Η συμμετοχή όμως των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα που προβλέπει το παρόν καταστατικό επιτρέπεται από την  τακτική Γ.Σ. του επομένου έτους.

 Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και στις εκδηλώσεις για τις οποίες καλούνται. Μόνο τα τακτικά μέλη, και εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης.

Κάθε μέλος της εταιρείας  δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα μήνα πριν από την αποχώρηση του και εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι του χρόνου αποχώρησής του,

Κάθε μέλος υποχρεούται να προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας ,να μετέχει στις δραστηριότητές της, να τηρεί το Καταστατικό, να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Η καταβολή εφάπαξ ποσού ως δικαίωμα εγγραφής,

β) Η καταβολή ετήσιας συνδρομής μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη και για το έτος μέσα στο οποίο το μέλος απέκτησε την ιδιότητά του.

 Άρθρο 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Οποιοδήποτε μέλος θα διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. λόγω καθυστερημένης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής πάνω από δύο χρόνια. Μπορούν όμως να επανεγραφούν, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες μέχρι την επανεγγραφή τους υποχρεώσεις.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

Μέλη που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα μέλη αυτά μπορούν να καταστούν και πάλι ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες υποχρεώσεις τους.

Η ιδιότητα του μέλους παύει :

α) με το θάνατο αυτού ή με την αντίστοιχη διάλυση του νομικού προσώπου-μέλους,

β) με την αποχώρησή του σύμφωνα με τα παραπάνω (αρθρο 7) και

γ) με την αποβολή του.

Κάθε μέλος που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που ορίζει το καταστατικό και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, διαγράφεται μετά από απόφαση  του Δ.Σ, συνεδριάζον σε πλήρη σύνθεσή του, με απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη που αποβάλλονται δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των συνδρομών και εισφορών που κατέβαλαν.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Άρθρο 10

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται ανά δύο έτη από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την λήξη της θητείας του εν υπηρεσία Δ.Σ., δικαίωμα δε να εκλεγούν και να ψηφίσουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. θα είναι άμισθο, θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, δηλαδή, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ένα μέλος του Δ.Σ. , με δύο (2) αναπληρωτές. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. θα είναι άμεση από την Γενική Συνέλευση. Εντός 10 ημερών θα συγκαλείται το Δ.Σ., με σκοπό την συγκρότηση του και την κατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν ψηφοφορίας.

Την εταιρία θα εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής, τράπεζας, φυσικού η νομικού προσώπου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πλην όμως για την συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης δανείου η επιχορήγησης η χρηματοδότησης απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. που να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο αυτού για όλες τις σχετικές δραστηριότητες

Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ένα η περισσότερους εταίρους ή και τρίτα πρόσωπα, ομοίως το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρίας έναντι κάθε εκπαιδευτικής αρχής ή άλλης αρχής.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει, διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, τακτικά τουλάχιστον μια φορά στους δυο μήνες, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί τούτο από το 2/5 των μελών αυτού, οπότε ο Πρόεδρος καθορίζει εντός πενθημέρου από της αιτήσεως την έκτακτη συνέλευση και τα θέματα συζητήσεως.

 Οταν οι συνεδριάσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη, οι συμμετέχοντες σε αυτήν υποχρεούνται αυθημερόν, να αποστέλουν τις θέσεις τους και τις αποφάσεις τους  στο mail της εταιρείας, και να υπογράφουν ηλεκτρονικά τα πρακτικά της συνεδρίασης, εφόσον έχει εξασφαλιστεί προς τούτο τεχνικά η ηλεκτρονική υπογραφή των μελών του ΔΣ.

 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, την θέση του αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και εντός 10 ημερών συγκαλεί το Δ.Σ. και το πρώτο αναπληρωματικό μέλος για την ανασύνθεση του Δ.Σ.

 Τέλος το Δ.Σ. συνερχόμενο θα εγκρίνει, υποχρεωτικά ανά 2 μήνες, τις τυχόν γενόμενες δαπάνες και τον τρόπο διαχείρισης η εκπροσώπησης της εταιρίας.

 Το Δ.Σ. θα προβαίνει με απόφασή του επαρκώς αιτιολογημένη, στην ανάθεση έργου σε τρίτους, με ειδικότερη ειδίκευση σε θέματα που απασχολούν την εταιρεία, ή την πρόσληψη η απόλυση τυχόν υπαλληλικού η βοηθητικού προσωπικού κατά τον άνω όμοιο τρόπο. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας της Εταιρείας. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία.

Το Δ. Σ. μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλής των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών της εταιρείας, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερις (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 Αρθρο 11

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. αλλά και τις Γενικές Συνελεύσεις, ασκεί δε την εκπροσώπηση της εταιρίας προς όλους, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και τις δραστηριότητες που προέρχονται από αυτή.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει και τον βοηθά να ασκεί τις δραστηριότητες που του ανατίθενται από το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. και της Γ.Σ., τηρεί τα νόμιμα βιβλία της εταιρίας και φροντίζει τις τυχόν εγγραφές η διαγραφές μελών της εταιρίας και κάθε άλλη ανατιθέμενη δραστηριότητα.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της εταιρίας, ανά πάσα στιγμή δε υφίσταται τον έλεγχο του Δ.Σ. Έχει την υποχρέωση να καταγράφει κάθε οικονομική συναλλαγή στο βιβλίου ταμείου για το οποίο έχει και την απόλυτη ευθύνη. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης, συντάσσει τον ισολογισμό, βοηθά τον Γραμματέα στην σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρίας. Επίσης έχει την υποχρέωση να διεκπεραιώνει δραστηριότητες και υπηρεσίες που ανατίθενται σ’ αυτόν από το Δ.Σ.

Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και  του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών, απαρτιζόμενη μόνον από τα τακτικά μέλη αποφασίζει επί παντός ζητήματος που αφορά την προαγωγή του σκοπού της εταιρίας και ασκεί τον έλεγχο επί των ενεργειών του Δ.Σ., των οργάνων αυτού και της οικονομικής διαχείρισης.

Η Γ.Σ. συζητεί θέματα εισαγόμενα από το Δ.Σ. ή θέματα που ζήτησε τουλάχιστον το εν πέμπτο (⅕) των μελών με αίτηση τους που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος και τα εισάγει στην Γ.Σ. Ειδικότερα η Γ.Σ. επιλαμβάνεται των κάτωθι θεμάτων:

Α. Εκλέγει για κάθε συζήτηση, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Ελέγχει το Δ.Σ.

Γ. Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών, δυνάμενη να τροποποιήσει τούτο.

Δ. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της εταιρίας.

Ε. Αποφαίνεται επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της οικονομικής διαχείρισης και πορείας της εταιρίας.

ΣΤ. Εκλέγει το Δ.Σ.

Ζ.  Αποφαίνεται επί παντός θέματος που αφορά τον σκοπό και την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας.

Θ. Απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη παρελθούσης χρήσεως.

Ι.  Εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών που προτείνονται από το Δ.Σ.

 Αρθρο 13

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.-ΑΠΑΡΤΙΑ

 Η Γ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το έτος εντός του μηνός Ιανουαρίου για να λάβει γνώση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και για να προβεί στη ψήφιση ισολογισμού και προϋπολογισμού.

Επίσης η έκτακτη Γ.Σ. συνέρχεται, όταν κληθεί από το Δ.Σ. ή όταν ζητήσει τούτο το εν πέμπτο (⅕) των τακτικών μελών της εταιρίας. Τα τακτικά μέλη καλούνται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς οκτώ (8) ήμερες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, προεδρεύει δε σ’ αυτή ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί κατά τη Γ.Σ. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας. Σε περίπτωση άρνησης σύγκλησης Δ.Σ., αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο Δικαστήριο.

Η Γ.Σ. λογίζεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ήμισυ τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών. Εφόσον δεν υπάρχει η άνω απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 10 ημερών, οπότε θεωρείται εν απαρτία, όσα μέλη και αν παρίστανται.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:

Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

 • Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
 • Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
 • Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
 • Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 14

 Τοοικονομικό έτος της Εταιρείας είναι η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατά την Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει:

Απολογισμό με συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.

Ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και  Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.

Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στην Γ.Σ.

 Άρθρο 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας από τη απαιτείται απόφαση της  Γ.Σ. των εταίρων παρόντων των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Η Εταιρεία έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ αυτών).

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου. Σιωπηρή τροποποίηση του παρόντος  καταστατικού απαγορεύεται ρητά, κάθε δε τέτοια  πρέπει να είναι ρητή και να αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου.

 Άρθρο 16

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 17

        ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Τα βιβλία που τηρεί η Εταιρεία είναι:

Α. Μητρώο μελών της εταιρείας. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, αιρετά, επίτιμα).

Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

Ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

 

Άρθρο 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η διάλυση της εταιρείας αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών με καταστατική πλειοψηφία.

Την διάλυση της εταιρείας προτείνει το Δ.Σ. είτε με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών ου, είτε μετά από πρόταση του ενός πέμπτου (⅕) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η εταιρεία  για παράβαση του νόμου που διέπει τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 Άρθρο 19

ΤΥΧΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η περιουσία της εταιρείας  περίπτωση διαλύσεως δε διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών.

 Αρθρο 20

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η θητεία του πρώτου ΔΣ της εταιρείας, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται διετής, για δε τα δύο  πρώτα έτη διάρκειας της εταιρείας, το ΔΣ θα είναι τριμελές και θα αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη του  “European School Radio –  Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”. Συγκεκριμένα ορίζονται ως   Πρόεδρος  ο Γιαγκούλης Νικόλαος του Δημητρίου, ως Γραμματέας    ο Γενιτζές Αναγνώστης του Χρήστου, ως Ταμίας η Σιάνου-Χατζηκμάρη Παναγιώτα και αναπληρωματικό μέλος ο Βαφειάδης Αναστάσιος του Παναγιώτη.

Άρθρο 21

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν και τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας θα διέπεται από τις διατάξεις 741 έως 784 του Α.Κ.

 Αυτά αφού συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν το οποίο αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε το περιεχόμενό του,  όπως ακολουθεί, αποτελεί  το καταστατικό της συσταθησομένης με το παρόν αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ